Szkoła Podstawowa nr 4
w Rydułtowach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach


Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-15


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-15


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grażyna Katarzyniec, adres poczty elektronicznej sp4rydultowy@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324578115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Pyszny, adres poczty elektronicznej m.pyszny@sp4.rydultowy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324578115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
ul. Strzelców Bytomskich 13
44-280 Rydułtowy

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • główne – od strony ul. Strzelców Bytomskich, wymaga pokonania 7 stopni,
 • boczne – od strony placu szkolnego/boisk – wejście znajduje się na poziomie gruntu i prowadzi do windy umożliwiając swobodny przejazd wózków.

 

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze.
Dla osób na wózkach dostępne są sale lekcyjne na parterze i na pierwszym piętrze, do których dojeżdża winda.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się i na parterze i na piętrze szkoły.
Na parkingu szkolnym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku SP4 i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-03-24 Administrator Publikacja
Wyświetleń: 476